Jsou poštolky chráněné?

Přestože poštolka obecná nepatří mezi druhy živočichů, zvláště chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, vztahuje se na ni obecná ochrana rostlin a živočichů, stanovená § 5 uvedeného zákona. Podle něj jsou všechny druhy rostlin a živočichů chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který vede nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí.

Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovištích (Bernská úmluva) řadí poštolku obecnou mezi přísně chráněné druhy živočichů. Česká republika se stala smluvní stranou Bernské úmluvy v roce 1998 a uplatnila proti zařazení poštolky obecné mezi přísně chráněné živočichy výhradu: v takovém případě se na poštolku obecnou mezinárodní ochrana nevztahuje.
Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti, platný od 1. července 2002, uvádí poštolku obecnou mezi druhy zvěře, které nelze lovit.

Aktualizováno 15/05/2020 05:52